Logo Capels Bewoners Belang
Capels Bewoners Belang is een partij voor Capellenaren door Capellenaren

Transparante Overheid

VERKIEZINGSPROGRAMMA CAPELS BEWONERS BELANG 2022-2026

“Door en voor Capellenaren”

Een transparante en betrouwbare overheid.
Onze ervaring is dat de Capellenaar nog te vaak en op verschillende gebieden teleurgesteld is in de overheid en in de gemeente. CBB wil het vertrouwen van de Capellenaar terugwinnen.

1.

Herwinnen van het vertrouwen begint ten eerste met gelijke behandeling van Capellenaren, ongeacht hun godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, ras, geslacht of seksuele geaardheid.

2.

Om het vertrouwen te herstellen willen wij ten tweede dat naar Capellenaren wordt geluisterd
en dat de dialoog met hen wordt aangegaan.

3.

Ten derde is het belangrijk dat de dienstverlening aan de Capellenaar veel eenvoudiger wordt gemaakt. Geen jargon maar brieven in klip en klare begrijpelijke taal.

4.

Het is ten vierde van belang dat Capellenaren in een vroeg stadium worden betrokken bij besluitvorming die van invloed is op hun directe woon- en leefomgeving; of het nu gaat om grote woningbouwprojecten (Florabuurt, ING-gebouw, de Mient), cultuur, zorg, buitenruimte, verkeer of veiligheid.

5.

Ten vijfde moeten Capellenaren kunnen rekenen op rechtszekerheid. Dit betekent dat de gemeente haar afspraken met bewoners nakomt en dat bewoners echt krijgen waar zij recht op hebben.

Samen voor een schone, groene en veilige woonomgeving.

Capelle was titeldrager van groenste stad van Nederland en parkstad naast economische motor. Helaas is het groenniveau momenteel niet op het gewenste peil.

Nog te vaak is daarnaast sprake van overlast door verkeerd aangeboden huisafval en grofvuil. Dit tast het woongenot en het gevoel van veiligheid aan.
Schollebos Capelle aan den IJssel

CBB wil, na jaren van bezuinigingen door de gemeente, de kwaliteit van de buitenruimte en het groen verbeteren.

1.

Het ophalen van grofvuil moet sneller en efficiënter gebeuren.

2.

Afvaltoerisme moet worden aangepakt.

3.

Voor een schone, groene en veilige woonomgeving willen wij Capellenaren meer betrekken en meer verantwoordelijkheid geven en/of laten nemen.

4.

Zo kunnen Capellenaren gemeentegroen of de omgeving rond ondergrondse containers voor onderhoud in beheer krijgen. Onderhoud van de eigen tuin is een must.

5.

Ook zullen wij het melden van bijvoorbeeld vandalisme en mankementen in de buitenruimte gemakkelijker maken door Capellenaren te motiveren vaker maar ook anoniem melding te maken.

6.

Herwinnen van het vertrouwen begint ten eerste met gelijke behandeling van Capellenaren, ongeacht hun godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, ras, geslacht of seksuele geaardheid.

Samen voor voldoende betaalbare woningen en sociale cohesie.


Er is helaas een aanhoudend tekort aan betaalbare woningen voor starters en doorstroommogelijkheden voor senioren.

De wachtlijsten worden langer, de (huur)prijzen blijven stijgen waardoor Capelse starters noodgedwongen buiten Capelle op zoek gaan naar woonruimte.

CBB is geen voorstander van hoogbouw in het centrum, omdat dit verdichting veroorzaakt en het karakter van Capelle aantast.

 1. Het optoppen, het realiseren van extra woonlagen, op lagere flats.

 2. Het transformeren van tijdelijke woningen en kantoren naar appartementen. Zo zouden in het nieuwe Rivium hoogbouw en meer betaalbare woningen voor starters en jongeren kunnen worden gerealiseerd. De gemeente zou in een raamovereenkomst de inkomenseis en/of de borgsom voor betaalbare woningen vast kunnen stellen.

 3. Bij het realiseren van woonruimte de parkeernorm te verhogen door het realiseren van voldoende parkeerplaatsen.

 4. Er bij het realiseren van extra woonruimte voor zorg te dragen dat geen verdere verdichting of opoffering van groen voor stenen plaatsvindt.

 5. Het realiseren van voldoende passende en betaalbare woningen c.q. appartementen voor ouderen zodat zij niet noodgedwongen in hun te grote eengezinswoningen hoeven te blijven wonen. Zo komt er voor (jonge) gezinnen met kinderen passende woonruimte vrij.

 6. De terugkeer naar grotere en kleinere complexen zoals Knarrenhoven sterk te bevorderen. Deze complexen bestaan uit levensloopbestendige woningen met ruimtes voor sociale ontmoetingen met elkaar en met de buurt.

 7. Mengvormen voor woningen voor jong en oud stimuleren de sociale cohesie. Zo zouden jongeren voor bepaalde tijd in ouderencomplexen kunnen wonen en hun vrije tijd deels besteden aan de ouderen door hen bijvoorbeeld te helpen met allerhande klussen, hen te leren omgaan met computers en smartphones en hen op deze manier bij de samenleving betrokken te krijgen en te houden. Omgekeerd kunnen ouderen hun levenswijsheid delen met jongeren. Voor beide groepen die elkaar nu nauwelijks ontmoeten en elkaar vaak niet begrijpen zou er een wereld opengaan.
 • Capelle heeft heel veel mooie pittoreske plekjes, wandel- en fietsroutes die nog niet uitnodigend of veilig genoeg zijn.
 • Ook zijn deze plaatsen helaas niet altijd te voet bereikbaar.
 • De standplaatsen voor (deel)fietsen zijn aan een verbeterde inrichting toe.
 • Het verkeersluw maken en/of sluiten van wegen in het centrum is voor ons geen optie.
 • Het is belangrijk dat we goed begaanbare rolstoelvriendelijke trottoirs, fietspaden en wegen hebben. Maar daarnaast is het ook belangrijk dat er voldoende standplaatsen voor (deel)fietsen en parkeerplaatsen aanwezig zijn.

CBB wil voor wandelaars, fietsers en automobilisten veilige deelname aan het verkeer en veilige verbindingen tussen de wijken.

  1. Wij zien graag dat er mooie paden komen langs de IJssel, rondom Fascinatio en goed begaanbare paden in het Schollebos zodat de watervallei voor iedereen bereikbaar wordt. Wij denken dan niet alleen aan wandelaars maar ook aan Capellenaren in een rolstoel of met de kinderwagen.

  2. Het realiseren van wandel- en fietspaden langs de IJssel, ontmoetingsplekken voor jong en oud, het realiseren van een kunstroute, het plaatsen van bankjes en rolstoelvriendelijke trottoirs dragen bij aan een verbeterde verbinding.

  3. Wij willen bereiken dat er voor de ruit van Rotterdam (“De Algeracorridor”) op korte termijn een effectieve aanpak met een zichtbaar resultaat komt.

  4. Wij willen de Algerabrug alleen gebruiken voor bestemmingsverkeer in plaats van als doorgaande route van en naar Rotterdam.

  5. Wegens het tekort vinden wij het belangrijk waar nodig extra parkeerplaatsen in de wijken te realiseren.

  6. Het plaatsen van meer fietsnietjes rondom scholen, winkelcentra en ov-punten is van belang.

  7. In overleg met bewoners willen wij de mogelijkheid van parkeren in het groen bezien.

  8. Wat CBB betreft, blijft parkeren overal in Capelle gratis.

  9. Het OV voor AOW-gerechtigden blijft eveneens gratis.

Met elkaar voor veiligheid.

Omdat de maatschappij verhardt wordt een prettige en veilige woonomgeving steeds belangrijker. Om daaraan bij te dragen, is een effectieve aanpak nodig.

Portieken, parkeerplaatsen en onder andere het Hitlandbos vormen ontmoetingsplaatsen voor criminele activiteiten.CBB wil in Capelle de veiligheid vergroten door:
 • Het dealen in portieken, op parkeerplaatsen en bijvoorbeeld in het Hitlandbos harder aan te pakken.
 • Door de inzet van cameratoezicht en preventief fouilleren waar nodig.
 • Een hardere aanpak van overlast, afvaltoerisme en het (anoniem) melden van overlast gemakkelijker te maken.
 • Effectieve inzet van handhavers.
 • Het weren van gokhallen, koffieshops en bordelen uit Capelle vanwege de aanzuigende werking van criminaliteit.

Met elkaar voor meer sport en bewegen voor jong en oud.

Capelle beschikt over de nodige faciliteiten voor beweging en sport maar het kan allemaal veel beter en laagdrempeliger. Faciliteiten waaronder een nieuw zwembad erbij, Sporthal Schenkel en diverse plaatselijke sporthallen dragen nog niet voldoende bij aan het gewenste niveau van sport en beweging. Ook is Sporthal Schenkel toe aan een opknapbeurt.

 1. Het opknappen en eventueel uitbouwen van Sporthal Schenkel om het gebruik te vergroten.
 2. Onderhoud van faciliteiten en behoud van activiteiten. Vrijwilligers en gemeentelijke financiële ondersteuning kunnen aan dat behoud en het onderhoud bijdragen.
 3. Behoud en promotie van sportfondsen om het sporten voor iedereen toegankelijk te maken. Wij zullen scholen zeker aanmoedigen meer in beweging en sport voor onze jeugd te investeren.
 4. Passende faciliteiten voor beweging en sport voor onze senioren en minder validen om bij te dragen aan een gezonde levensstijl en aan een goede mentale gezondheid.
 5. Het faciliteren van openluchtsportactiviteiten. Daarbij valt te denken aan het plaatsen van sporttoestellen in bijvoorbeeld het Schollebos en in de verschillende wijken.
Kunst en cultuur zijn onmisbaar in de samenleving. Zij brengen vreugde, geven positieve energie en verbroederen. Ook dragen kunst en cultuur bij aan de kwaliteit van het straatbeeld en het (buiten)leven. Helaas voldoet het niveau van kunst en cultuur nog niet aan het gewenste niveau en heeft dringend een impuls nodig. Capellenaren schreeuwen om culturele activiteiten.

De vaak gehoorde opmerking is dat Capelle maar saai is. CBB ziet kunst en cultuur graag terug in Capelle.
 1. Door sobere gebouwen, tunneltjes en andere objecten door verschillende kunstenaars op te fleuren.
 2. Door het plaatsen van kleurrijke opvallende kunst in het centrum en in de verschillende wijken.
 3. Een open podium op het stadsplein en het Pierpanderplein waar muziek gemaakt kan worden maakt levendig en brengt een prettige sfeer.
 4. Door het stimuleren en ondersteunen van culturele bewonersinitiatieven.
 5. De mogelijkheid creëren voor straatmuzikanten en andere artiesten om op te kunnen treden. Dit zorgt voor meer leven in de stad wat ook de ondernemers weer ten goede komt.
 6. Door muziekonderwijs te bevorderen.

Samen voor welzijn en voorzieningen.

Besteding en afbakening van Wmo en Jeugdwet voorzieningen gebeurt nog niet efficiënt genoeg. Of dit te maken heeft met gebrek aan kennis of de grotere verantwoordelijkheid die de gemeente heeft op het gebied van deze wetten, is de vraag.

Daarnaast is het belangrijk dat in werk en opleiding voor bijstandsgerechtigden wordt geïnvesteerd en in verbetering van armoedebestrijding.

Uitkeringen

Wij zijn blij met de initiatieven van voedselbanken maar willen ons ervoor inzetten dat de groep Capellenaren die een beroep doet op de voedselbank, kleiner wordt.

Daar gaat CBB verandering in brengen. Voor CBB is het belangrijk dat Capellenaren de hulp en bijstand krijgen waar zij recht op hebben door:

 • Het minimaliseren van wachtlijsten en het voorkomen van de “van-het-kastje-naar-demuur cultuur” bij de Jeugdwet en de Wmo.

 • De inzet van de juiste kennis die nodig is om ervoor te zorgen dat onze kwetsbare inwoners de juiste ondersteuning krijgen.
 • Het goed in kaart brengen welke zorg onder de verschillende wetten valt zodat de gemeente alleen die zorg levert die zij moet leveren. Het komt namelijk nog te vaak voor dat burgers ondersteuning krijgen die eigenlijk niet onder de gemeentelijke verantwoordelijkheid valt. Daarmee wordt oneigenlijk gebruik gemaakt van bijvoorbeeld de Jeugdwet en de Wmo. Dit gaat ten onrechte ten koste van het gemeentelijke budget dat bedoeld is voor Capellenaren die echt hulp nodig hebben.
 • Het goed inrichten van toezicht. Toezichthouders kunnen zowel op het gebied van kwaliteit als rechtmatigheid een belangrijke rol vervullen om te zorgen dat aanbieders kwalitatieve ondersteuning leveren en volgens afspraak declareren. Hier is tot nu toe te weinig aandacht voor geweest.
 • Investeren in werk en opleiding voor bijstandsgerechtigden en verbetering van armoedebestrijding.
 • Onderzoek te doen naar de onderlinge samenwerking tussen welzijnsorganisaties en de dienstverlening aan Capellenaren en het aandragen van verbeterpunten.
 • Structurele preventieve aanpak van armoede.

Met elkaar voor milieu en een duurzame stad.

 • Door gasleidingnet behouden voor toekomstig gebruik.
 • Door af te zien van het plaatsen van windmolens.
 • Door het plaatsen van zonne- en warmtecollectoren te stimuleren mits dat niet ten koste gaat van het groen.

Met elkaar voor betaalbare lokale heffingen en een sluitende begroting.

De budgetten die de gemeente tot haar beschikking heeft zijn niet oneindig. De budgetten bestaan uit belastinggelden waar inwoners hard voor werken.
Het is daarom van belang dat de gemeente die goed bewaakt.CBB wil zorgdragen voor verantwoord gebruik van gemeentelijke middelen door:
 1. Een sluitende begroting.
 2. Betaalbare lokale heffingen.
 3. Gemeentelijke subsidies aan instanties te beoordelen op effectiviteit.
 4. Zorgdragen voor de een solide financiële positie.
 5. Terughoudendheid bij de verkoop van onroerend goed en grond.
 6. Terughoudendheid bij risicovolle investeringen.
 7. Meevallers als dividenden van Evides en Eneco vanuit de algemene reserves beschikbaar stellen voor Capellenaren.